یاران در زیر باران

در کویر خویش تشنه اند یاران

ای اسمان .

بر سر یاران بباران باران

در برهوتینم پست و خمودیم

زندان دل شد این روزگاران

بر خیز ای طوفان زندان دل را . روزگاران را .بکن تو ویران

ببار ای باران

ببار ای باران بر سر یاران

تشنه اند یاران در خار زاران
ای رب عالم

سوختیم در ماتم


نغمه ای فرست تو در گلزاران

بر سر یاران بباران باران

بباران باران

/ 0 نظر / 8 بازدید