به اَلپر محمدی

راهت پر گوهر بادا سراسر

مرد میدانی فرزند برادر

ای اَلپر


همچو رودی در دیار

غربت نمودی اختیار

اَری در ره علم ره پوی باش

قدم بگذار فراتر .همریشه برادر ای اَلپر


در این ره ما


باید که باشیم فروزان همچو اَذر


جوان با غیرت ای اَلپر


باید که با هم باشیم


همه یک دل باشیم

و تو ای اَلپر
خ

با فرزند من شهریار باش همچو برادر


همچو پدرت که بود مرا برادر و یاور


پیشانی بلندت گویای بخت بلنداست


دل قوی دار که مرغ دلت اوج ها را پرنداست


با تو از هر سو سخن ها رانده ایم


با تو نا خوانده کتاب عشق را خوانده ا یم


فرزند برادر ای اَلپر


خدا با تو بادا یاور


می دانم سخت است
/ 0 نظر / 4 بازدید