زیستن با عشق

خوش است زیستن با ترانه

خوش است تفسیر زندگی با نگاه عاشقانه

خوش است دانستن این حقیقت

که جانهای عاشق

هستند جاودانه

چرا که جانهای عاشق به جهان عشق می دهند

و از جهان عشق می گیرند

جانهای عاشق همیشه می درخشند

و نمی میرند

خوش اصل وصل گشتن به اصل خویش

عاشق گشتن بیشتر از پیش

عشق را گُزیدن به عنوان دین و مسلک خویش

آری وصل شدنوصل به اصل خویش

در یک لحظه و در یک آن

رها شدن از این و آن

از پس فاصله ها و دیوارها

به همریشه خود پیوستن

از همه قیدهای زمانه رستن

دل به بی نهایت عش قبستن

عاشق شدن

عاشق شدن

خالصانهبی بهانه

اری ، آری

ما ههمه هم اصلیم

هم نسلیم

از بندهای زمانه رهائیم

گوره درخشانیم و پر بهائیم

ما مست عشقیم و بر زمانه می خندیم

به سرچشمه عشق دل می بندیم

جاری وز لالیم

اهل پروازیم و صاحب بالیم

مرد میدان عشقیم و رستم زالیم

در میان آتش عشق ترانه می خوانیم و نمی نالیم

ما به خوی ش می بالیم

به عاشقانه زیستن/ 0 نظر / 40 بازدید