اَشنایی با یکی از شعرای رزن کوثر درجزینی

مرحوم سید احمد مجتهد درجزینی تفریشی یکی از بسیار دانشمندان و فاضلان و شاعران شهرستان رزن می باشد. چرا که شهرستان رزن که بخشی از دیار درجزین باستانی را در بر می گیرد .از دیر باز نام اَوران بسیار در خویش پرورانده است.مرحوم سید احمد درجزینی دروس ابتدایی را در منطقه رزن خوانده و سپس راهی نجف اشرف ودر اَنجا در علوم دینی به مراحل نکو و به مقام اجتهاد نایل گشتند.ایشان در شعر عربی و فارسی و ترکی واقعا تبحر خوبی داشته اند. که استاد گرانقدرم و دوست وارسته ام مرحوم علی کمالی بخشی از اَثار ایشان را گرد اَوری و اَماده چاپ نموده بودند .که زود هنگام با کارهای نا تمام به سوی حق تعالی شتافت. مرحوم مجتهد درجزینی اشعار دلنشینی در وصف امامان سروده اند و نیز اشعر فلسفی و دینی و عشقی نکویی دارند که انشاااله خداوند یاری نماید تا در اینده باز ماندگان ایشان و یا باز ماندگان مرحوم علی کمالی .بتوانند اَنها را به چاپ برسانند.ایشان در سال 1336 هجری قمری از این جهان به جهان باقی سفر نمودند. ونمونه از اشعر ایشان ...

قدم از هجر بتم خم خم خم است الحق ار خود راکشم کم کم کم است

جان سپارم من زهجر ای دوستان عیسی اَسایار را دم دم دم است

وصل او باشد مرا اَب حیات هجر رویش بهر من سم سم سم است

یار اگر از وصل خود جامم دهد کمترین در بان من جم جم جم است

از من اَن وحشی غزال اَرام برد چند از این دلداده در رم رم رم است

تا به کی از هجر او من دم زنم چشمه چشمم مگر یم یم یم است

سلسبیل اَسا زچشمم کوثر است اشک ریزد صورتم نم نم نم است

/ 0 نظر / 7 بازدید