به تو ای دوست سلامی دارم

به تو ای دوست سلامی دارم

از فرا سوی خیال پیامی دارم

زندگی معنی اش این است که عاشق باشی

دل به اولا بسپاری

گهی باطل گهی عاقل باشی

راز گل سرخ را تو بدانی
همچو بلبل تو بخوانی

راز زیبایی زندگی را درک کنی .خود را سوی خدا ترک کنی

هر نفس دلت خدا خدا بگوید

مرغ جانت سرچشمه عشق را بجوید

از سر چشمه عشق بنوشی

ردای معرفت بپوشی

مست شوی .نیست شوی . هست شوی

با گوهر جان پیوست شوی

دستانت همه خلاق شوند

ارزوهات همه باغ شوند

گه بسوزی همه خاکستر شوی

پر کشی تا اوجها و.سر شوی

گه بگویی که سعادت پیشه ای

گه با بی کسی هم ریشه ای


تو کسان را دوست بداری


در باغ دلها گل وفا بکاری


بنویسی و بخوانی


ان حکیم را ناظر خویش دانی

زندگی معنیش این است که عارف باشی


بنده حق باشی و از بند زمانه فارغ باشی

زندگی معنیش این است که عاشق عاقل باشی

/ 1 نظر / 10 بازدید
افسانه

چه خوب است اينگونه زندگی کنيم شاد اما دلسوز ساده اما زيبا مصمم اما بی‌خيال متواضع اما سربلند مهربان اماجدی سبز امابی‌ريا عاشق اماعاقل