اربعین حدیث جامی به تحقیق دکتر علی اکبر ضیائی

این کتاب را به دوست گرامی آقای پرویز محمدی از

فرهنگ دوستان ایرانی مقیم بوسنی و هرزگوین

(اهل درگزین همدان) که با عشق به وطن راه ایمان

به خدا را پیموده و در گسترش ارزشهای فرهنگی

ایران زمین در سرزمین بالکان سالها تلاش پیگیر


این متن در صفحه نخست منتشر شده است.

کتاب اربعین حدیث جامی به تحقیق دکتر علی اکبر ضیائی منتشر

شد

کتاب اربعین نور الدین عبدالرحمن جامی به تصحیح و تحقیق دکتر علی اکبر

ضیائی در سال 1393 در قطع رقعی برای نخستین بار توسط انتشارات بین

النحرین منتشر شد. کتاب اربعین جامی یا ترجمه چهل حدیث نبوی ترجمه شیوا

و روانی از زبان عربی به نظم فارسی و متضمن دقائق معانی عالیه و مشحون

بر مکارم اخلاق است. جامی در مقدمه ترجمه اربعین خود غرض از تألیف آن اثر

این چهل کلمه است از آن کلمات که سهولت فهم و » : را چنین بیان نموده است

حفظ را بنظم فارسی ترجمه کرده می آید. امیدواری آنرا که ناظم مترجم امروز

در شرط مَنْ حَفِظَ عَلى أمَّتي أربَعينَ حَديثاَ يَنْتَفِعُونَ بِهِ، داخل شود و فردا

اشعار جامی در این اثر .« بسعادت جزاء: بَعَثَهُ اللهُ يَومَ القيامَةِ فَقيهاً عالِماً، واصل

سروده شده است. « فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن » بر بحر خفیف یعنی

دکتر علی اکبر ضیائی برای تصحیح این اثر ارزشمند به دو نسخه خطی

مراجعه کرده است که یکی از آنها به شماره 126 فارسی در انستیتو بین المللی

اندیشه و تمدن اسلامی وابسته به دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی نگهداری

می شود و این نسخه توسط شیخ محمود بن عمر درگزینی به سال 988 هجری

استنساخ شده است، و دیگری نسخه ای است که به زیبای نظام الدین سلطان

926 ه) آراسته شده و در کتابخانه آستان قدس رضوی در - علی مشهدی ( 841

مشهد نگهداری می شود و آن را نسخه "س" نامیده است. نسخه آستان قدس

رضوی (نسخه س) که به خط زیبای سلطان علی مشهدی نگارش یافته است از

اعتبار بیشتری نسبت به نسخه الف برخوردار است، زیرا سلطان علی مشهدی

912 ه) می زیسته و - در عصر سلطان حسین میرزا بایقرا گورکانی ( 873

بالملازمه با وزیر دانشمند و هنر پرور امیر علیشیر نوائی آشنائی داشته و در آن

دربار با عبدالرحمن جامی که از مقربان و محترمان درگاه سلطانی بوده است

نیز آمیزش و دوستی بهم زده بود و بسیاری از آثار منظوم و منثور جامی را

کتابت کرده است. این همنشینی با جامی بر اعتبار نسخه الف می افزاید، اما

از آنجائی که هدف از این تحقیق شناساندن نسخه زیبا و نفیس انستیتو عالی

اندیشه و تمدن اسلامی است در متن به عنوان نسخه اصل انتخاب شده و

اختلاف میان آن نسخه و نسخه سلطان علی مشهدی در حواشی ذکر گردیده

است. در خاتمه کتاب تصاویر خط زیبای نستعلیق به خامه شیخ محمود بن عمر

درگزینی نیز برای علاقمندان به هنر خط آورده شده است.

/ 1 نظر / 99 بازدید