به من می گفت

به من می گفت به غربت نرو

به من می گفت .گم شد ه ات در اَنجا نیست


به من می گفت گم شده ات در اینجا هم نیست

به من می گفت ..

گم شده ات خودت هستی


نفهمیدمش

درکش نکردم


ره غربت گزیدم

از عزیزانم بریدم


بار سفر بستم و از خودم رستمگشتم و گشتم و گشتم


با دریای تلخی ها پیوستمگاه اندیشیدم که در این دنیا هیچ هیچ هستمگاهی خیال کردم .کسی هستمسوختم ...هزاران بار سوختم


صدایش را می شنیدم که باز ..

مرا به سوی خویش می خواند....

به من می گفت بر گرد

گم شده ات را در گم گشتگیهایت

در این ولایت ..در دل خودت بیاب


به می گفت ..گم گشته ات را یک بار کافی است از دل صدایش کنی


...............من باورش کردم

....او را از دل صدا کردم.........من ...من گشتم و او را با تمام وجود حس کردم

..................او را باور کردم
/ 0 نظر / 5 بازدید