مادرم توران قنبری

مادرم نامش توران است

مهربان وباشرف

تمیز و انساندوست

هر وقت با او سخن می گویم

روحم رها می شود

امروز می گفت انگار

که در دلش درختان سرو تبریزی به استقبال بهار می روند

و من تمام وجودم امروز پر از عطر مادر شده است


/ 0 نظر / 50 بازدید