من بلبلم

من بلبلم . در قفسم میانداز مرا

من با پرواز معنی یافته ام

بالم را مسوزان تو مرا

من برای اواز خواندن خلق شده ام

زبانم را مبر .بگدار بخوانم بخاطر خدا


من عاشق گلها یم

مسلکم عشق است


باغها را از من مگیر

من بلبلم

/ 0 نظر / 7 بازدید