راه درویش ..به شیخ عبدالله چلبی

تو باید راهی شوی

تو باید راهی شوی


در کویر دلها جاری شوی


از هر علمی توشه ای اندوختی

عشق الهی در دلت افروختی

هزاران بار سوختی


هزاران بار اَبرویت را فروختی


لبریز از عشق شدی و پیمانه دلت را شکستی


در بند حق شدی و از بندها رستی


خدمت خلق خدا کردی


تن از اَن دلق جدا کردی


از هر چه ریا بود عریان شدی


همه دل و جان شدی


تو باید راهی گردی


تو باید راهی گردی رها باشی از هر بندی


تو باید راهی گردی تو باید جاری گردی

/ 0 نظر / 11 بازدید