شهرستان رزن و اَن مرد اسطوره سان

شهرستان رزن صدای قدمهای مردانه و باشتاب او را به خاطر دارد هنوز


و صدای موتور ش در فضای گندمزارهای دیار رزن

سکوت شب را می شکند.هنوز

او مردی از تبار شرافتمندان با خدا بود

که دلش برای اَبادانی سرزمینش می تپید

و قرار ی نداشت

و همیشه در کار بود.


با موتور از کوره راه های میان روستا های رزن میگذشت

و با لذت به زمینهای سرزنده کشاورزان نظر می کرد


و به برزگران خدا قوت می گفت


هر گز نگفت که خسته ام


هرگز اَبرویش را نفروخت


اسطوره صداقت و شرافت بودو قنات های او را بخاطر خواهند داشت


و گندمزارها به احترام روح او


سرزنده خواهند گشت


و راهها ی دیار رزن .


در انتظار قدمهایش خواهند ماند


دیار رزن به احترام روح اَن بی اَلایش اَن مرد

و اَن پدر غیرتمند


دو باره الهی خواهد گشت.


/ 0 نظر / 9 بازدید