یک نفر خواهد اَمد

یک نفر خواهد اَمد که شبیه من و تو ست

یک نفر می اَید که بوی دوستی می دهد .بوی دوست

دل دریایی دارد

در کویر دلها همچو باران می بارد

در دلهای من و تو باغ عشق می کارد

یک نفر خواهد اَمد که نگاهش نیکوست

تفسیر تازه زندگی است


در دلش هزاران نغمه خوشبختیست


او شبیه من و توست و شبیه هیچ کس نیست


او زبانش همه رویاییست


وقتی که بیاید .من و تو ما خواهیم شد


از زندان غم ها رهاخواهیم شد


او به ما راز خوب بودن را خواهد اَموخت


در دل تاریک ما چراغ عشق را خواهد افروخت


وقتی او بیاید نسیم دوست در باغ خیالمان خواهد دمید


وقتی او بیاید عطر خدا در باغ دلها خواهد پیچید


شا خه های فکر مان به خدا خواهد رسیدیک نفر خواهد اَمد که شبیه من و توست


یک نفر می اَید که دلش دریاییست

یک نفر می اَید که ندایش همه اوست

یک نفر می اَید...
/ 0 نظر / 8 بازدید