ای کولی عاشق دلم گرفته است

ای کولی عاشق چه سوزناک سازت را می زنی

مگر تو هم مثل من غریبی


مگر تو هم چون من دور از وطنی


ای کولی عاشق بخدا با سوز اَوازت

دلم را شعله ور می کنی


اَتش به جانم میزنی


نمیدانی روحم را تا به کجاها می بری


ای کولی عاشق


من هم چون تو کولی کوچه های عشقم


چون تو سوختن و ساختن شده سرنوشتم


نمی دانم چرا خدا چنین داده سرشتم


چرا منو رانده از بهشتم


اَهای کولی عاشق

اَهای کولی عاشق


نمیدانی که چه حسرتها کشیدم


به چه کس ها که دل نسپردم

رفتم و رفتم و رفتم .. اما به یارم نرسیدم


چون که هیچ یاری ندیدم


اَهای کولی عاشق


بخوان از حسرت های مانده در وجودم


بنواز از اتشی که سوزانده هستی و تار و پودم


اَهای کولی عاشق..اَهای کولی عاشق


چقدر غمگین می نوازی


برای چه کسی می خوانی ؟

به چه کسی دل باخته ویا دل می بازی


برای چه با این همه غم می سازی؟/ 2 نظر / 8 بازدید

گویی این حرف دل من نیز بود