به لیلا خواهرم

لیلای من ای خواهرم

ای خواهر حق باورم

با شو ر و عشق بار امدی

صافی و پاک از افتی

در باغ دل بالنده ا ی

از معرفت اکنده ای

فردا چه غوغا می شود

زیبا چو رویا می شود

از حق ندایی می رسد

لطف الهی می رسد

یاران غزلخوان میشوند

جانان همه جان می شوند

ای خواهرم لیلای من


ای شور و ای شیدای من

دلپاکی و فکرت بلند


بر گو لفظی و بخند

ان حق مطلق یار توست

باغی تو .ایمان بار تست

ای خواهرم لیلای من

نامت امید افزای من

حق با یاور می شود

فکر تو بارور می شود


/ 0 نظر / 6 بازدید