اَهای قناری های عاشق   

حوشا به حالتون قناری های عاشق


که می تونین برای یارتون از دلتون بخونین

می تونین در کنارشون بشنین

براشون از عشقتون بگین


حوشا به حالتون که با گلها می شینین

براشون شعر می خونین


از زیبایهاشون می گین

گلها رو می خندونین

دلهاشونو می لرزونین


اَهای قناری های عاشق


کا متون همیشه شیرین باشه


دلتون همیشه شاد

باغ اَرزوهاتون باشه همیشه اَباد


برین به یارمن بگین که خیلی دوستش دارم


جلو پنجره یار بشنینین


چهره زیبای یارم ببینین

براش از دل بخونین اونو چون گل بدونین


بهش بگین خیلی وقته که می خوام عشقمو ابراز بکنم


بهش بگم عاشقتم در عاشقی لایقتم


هر روز تو عالم خیال دنبالش می رم

دست ودلم می لرزه .نمی تونم دوستت دارم بهش بگم


نمی تونم شعرمو بهش بدم


خوشا به حالتون باشه قناریا


عشق حلالتون باشه قناریا


شقایقا لایق عشقتون باشه

قناریا


اَهای قناریای عاشق

سوی یار پرواز کنین


توباغ یار بخونین


قصه عشق مرا ساز کنین


با نغمه هاتون درب زندان دلمو باز کنین


اَهای قناری های عاشق دلمو با گلها دمساز کنین.


قناریای عاشق.

لینک
۱۳۸٥/۳/۱٥ - parviz mohammadi