وقتی ستاره به تو لبخند می زنند   

وقتی ستاره ها به تو لبخند می زنند

و تورا به فراسوی این جهان مادی

فرا می خوانند

دستانت را از اندوه ها بشوی


و دلت را اَسمانی فراخ و گسترده ساز

و نگاهت را عاشق کن

و با ستاره ها همنشین شو

به انها درد پنهان ما را باز گو


و برای ما نور خوشبختی بیاور


دل ما را هم به ستاره ها وصل کن


وقتی ستاره ها لبخند می زنند


ما را از خواب ناخرسندیها

و بی کسیها بیدارمان کن


و دستان نیاز ما را تا دامن ستاره ها ببر


و ستاره ها ما را به اَن بیکران های محبت و عشق

راهیمان سازند

وقتی ستاره ها به تو لبخند می زنند


تو هم با لبخندی ما را از کابوس غبار اَلود


وتلخ ناباوریها

بیدارمان کن

و به ما لبخند دلنشین ستاره ها را


پیاله پیاله بنوشان


تا تمامی وجودمان بخندند و خدا خدا بگویند.


ما را با خنده ستاره ها اشنا ساز


و دل ما را به خدا وصل کن

.

لینک
۱۳۸٥/۳/٤ - parviz mohammadi