پرسید عشق چیست   

پرسید عشق چیست؟

گفتم به نظر من عشق درک متقابل و همراهی و همدمی  در دنیای مادی و معنوی  عاشق و معشوق است.

پرسید آیا عشق در نگاه اول معنی دارد؟

گفتم از نوجوانی بار ها و بارها یک نگاه مرا متلاتم کرده و سالها برای یک نگاه اندیشیده ام و شعر سروده ام.

اما به نظر من عشق واقعی در همگونی اندیشه و احساسات و حرکت برای خلق آرزو های مثبت طرفین ،بوجود می آید

پرسید،آیا عاشقی؟

گفتم سعی می کنم که به اوج های عشق دست یابم.

لینک
۱۳٩۳/۱/٧ - parviz mohammadi