خرداد هشتاد و هشت88   

خرداد هشتاد و هشت

دل عاشقا شکست

بهت همه جا رو گرفت

خونی شد دریا و دشت

خرداد هشتاد و هشت

خنجر بر دلها نشست

همه جا شد ترس و یاس

خرداد هشتاد و هشت


همه جا شد قفس

نمی شد کشید نفس

خرداد هشتاد و هشت

تنها نوی روح بخش

الله اکبر بود و بس

خرداد هشتاد و هشت

خرداد هشتاد و هشت

لینک
۱۳۸۸/٦/۸ - parviz mohammadi

   الله اکبر   

همه جا ترس ویاس

همه خاموش

همه تنها

                  و همه بی کس

همه جا بهت و حیرت

همه جا سایه مردان دیو سیرت

دلها در تلاتم

همه جا زور و همه جا ظلم

 


یک نفر تکبیر گفت

آلله اکبر!

الله اکبر!

او یک زن بود!

فریاد ملت در او جمع بود

همه پنجره ها باز شدند

 همه حنجره ها  هم آواز شدند


ظالمان ترسیدند

بر خویش لرزیدند

گوئی خدا با مردم یار شد

ظالم حقیر و خار شد

ایران همه گلزار شد

الله اکبر!

الله اکبر!!

لینک
۱۳۸۸/٦/۸ - parviz mohammadi