با نام خدا تنها می توان دوستی آفرید و بخشید   

دیگر نمی توان عاشقان پرشور را ترساند

 

دیگر نمی توان بنام خدا

                   ولی به کام ابلیس

                                 جان عاشقان را ستاند.

 

دختران آواز خوان

 

با جامه های الوان

                               نغمه آسمانی می خوانند

 

خدا با آنهاست

 این را ابلیس پرستان،از خدا دور نیک می دانند

 

نفت را سر می کشند و مست می شوند

مزدوران ابلس اند آنها

خود نمی دانند

                     بر مردم حق پرست

بنام خدا و بنام حق سلاح می کشند

 

پرنده گان عاشق را عربده کشان می درند

 

آنان نمی دانند

 

 که با آزردن هر دلی

                     رضایت ابلیسان را می خرند

نفت سر می کشند و مست می شوند

             خدا خدا می کنند

                     اما

راه ابلس را می روند

                      بنام پیامبر نیکان

                عاشقان  رادر قفس به دار می کشند

 

              بنام یاران ،یاران بسیار  می کُشند

گوش کنید!!

گوش کنید!!

                           دلهای بسیار آهنگ عشق می نوازند

                                   

                                  با هر نغمه ای،

                                  عربده کشان ابلیس پرست،

 

                                                                تنشان می لرزد

                                 از ترس،

                                                   

 

                   نام پرستان و مقام پرستان ریا کار،

                                                     دل به ابلیس می بازند

 

و عربده کشان

مست از خود پرستی ها

 نشان ابلیس بر دوششان

                 بر جمع فرشتگان می تازند

گوش کنید!!

گوش کنید!1

                    همه جا آواز دوستیست

                       همه جا یکرنگیست

                             ابلیس پرستان خدا گوی

از آواز بیزارند

آنان گنیده اند

بیمارند

از جنس نامردمانند

                               بی عارند

به ظاهر نشان خدایرا دارند

 

ولیک،بنده ابلیسند و تشنه قدرت

                                و سخت بیچاره اند و بی بارند

گوش کنید!!

فرشته گان با عاشقان می خوانند

آنان با عاشقان می مانند

گوش کنید!!

آواز فرشته گان را گوش کنید!

برای شما همراه با شما می خوانند

گوش کنید!!


                             

 

     

لینک
۱۳۸۸/٥/۱ - parviz mohammadi