در ايران   

به آواز می خوانم

عاشقم و قدر عشق را می دانم

من ایرانیم

 من در ایرانم

در سرزمین یارانم

سرزمین شعر و تشنه گی ها و آرزوی باران

             و    دلها همه آبستن  شکوفه زاران

                 ایران برف و سرما

                        وانگاه نوروز و نسیم بهاران

اینجا وطن من است

آری اینجا خاستگاه روح و تن من است

                 عزیزانم اینجایند

                            همه خوبند

مادرم مهربان و راضی به رضای حق

فرزندان و نوه هایش گرد او جمع

                 همه گرد او  پروانه اند و

                مادرم همچو شمع

                                    

لینک
۱۳۸٦/۱۱/۱۸ - parviz mohammadi